HS LABORI  PAARL - TUISTE VAN DIE VIKINGS

Dinamiese Meerstromige Skool in die Paarl

Nuwe Gedragskode 2021
Laai hier af.
GEDRAGSKODE.pdf (196.17KB)
Nuwe Gedragskode 2021
Laai hier af.
GEDRAGSKODE.pdf (196.17KB)


HOËRSKOOL LABORI – GEDRAGSKODE BASIES

DOEL VAN GEDRAGSKODE

Goeie skooldissipline is 'n belangrike eienskap van 'n doeltreffende skool. Leerders leer die beste in 'n ordentlike en veilige omgewing. Die doel van die gedragskode is dus om te sorg dat:

Hoërskool Labori 'n goed georganiseerde en doeltreffende skool is waar 'n akademiese atmosfeer heers en waar leer kan plaasvind.

Hoërskool Labori wil selfdissipline en goeie gedrag bevorder en waar nodig, gedrag reguleer

 

VERANTWOORDELIKHEID VAN VENNOTE

Die nodige toewyding van alle vennote, die ouers, leerders en opvoeders, is noodsaaklik vir goeie onderwys in Hoërskool Labori.

Die finale verantwoordelikheid vir die gedrag van leerders berus by hulle ouers en voogde. Niks sal 'n leerder daarvan vrystel om nie aan die gedragskode van Hoërskool Labori gehoor te gee nie.

'n Opvoeder van die Hoërskool Labori het gedurende die skooldag, asook enige klas, skoolfunksie, skooluitstappie of skoolverwante aktiwiteit dieselfde regte van 'n ouer om die leerder te dissiplineer en beheer uit te oefen. Die skoolhoof of 'n gedelegeerde opvoeder het die reg om enige leerder te deursoek vir 'n gevaarlike wapen, dwelms (ook toetsing vir gebruik), sigarette, alkohol, gesteelde eiendom of pornografiese materiaal.

Indien 'n leerder afwesig is, moet sy/haar ouer of voog die skool voor 10:00 die betrokke dag telefonies laat weet. Indien hy/sy nie oor 'n telefoon beskik nie, moet daar die volgende dag 'n afwesigheidsbrief, deur die ouer onderteken, ingehandig word.

 

Mediese- en Bestuurslisensieafsprake moet gemaak word vir na skool.  Wanneer ‘n ouer wel vooraf met die hoof reël dat ‘n leerder dringend gedurende skoolure gehaal moet word, moet so ‘n reëling voor die tyd met die hoof getref word.  Die ouer moet hom/haar dan ook deeglik vergewis van die inligting op die vooraf goedkeuringsbriefie, wat ‘n leerder by die adjunkhoof en vakonderwysers moet laat voltooi, bv. moet die leerder ‘n toets aflê die betrokke dag, of sit die leerder detensie, of wat is die volgende dag se tuiswerk.  Ouers word vriendelik, dog dringend versoek om die personeel te ondersteun hierin.  Leerders wat nie siek is nie, moet asseblief die skool bywoon – dit is absoluut noodsaaklik vir akademiese sukses!

 

DIE REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE VAN LEERDERS

Leerders moet mekaar respekteer. Leerders moet respek betoon teenoor onderwysers en ander ouer persone.

Leerders moet daarna streef om die skool doeltreffend te laat funksioneer. Leerders moet die leerproses, daadwerklik ondersteun, dus in klastyd word skoolwerk gedoen, tuiswerk moet voltooi word en indien afwesig moet werk ingehaal word. Leerders moet die skooleiendom respekteer en daarna omsien. Leerders moet mekaar en die skool se eiendom uitlos. Leerders moet die omgewing skoon en netjies hou en nie kougom kou nie. Leerders moet hulle eie naam in ere hou. Leerders moet die skool se naam in ere hou.  Die voorkoms van leerders wanneer hulle in hul skooldrag verskyn (ook in die openbaar en tydens sport- en ander uitstappies), moet altyd volgens voorskrifte wees (die dra van mussies en ander baadjies, saam met ons voorgeskrewe drag, is verbode.)

Die gebruik en besit van alkohol, dwelmmiddels, sigarette (ook e-sigarette) en gevaarlike wapens is verbode. Paartjies moenie hande vashou, mekaar omhels of aan mekaar hang in skoolklere of op die skoolterrein nie.

Ouers/familie/leerders van ander skole/vriende, wat dringend ‘n leerder moet sien, moet by die sekretaresses aanmeld (geselsery met persone deur hekke en heinings is verbode).

 

KLASKAMERREËLS

Leerders mag nie selfone tydens klastyd gebruik nie. Selfone mag net tydens pouses benut word. Daar sal opgetree word teen leerders wie se selfone onaanvaarbare materiaal bevat of leerders wat selfone onvanpas aanwend.

As 'n onderwyser praat moet 'n leerder stilbly. Moenie onderwysers in die rede val nie. Moenie aanmerkings op maats maak as hulle vrae vra nie. Boeke moet elke dag hier wees. Tuiswerk moet gereeld gedoen word, opdragte moet uitgevoer word en take moet op keerdatums ingehandig word. Stiptelikheid word verwag. Indien jy nie aan 'n aktiwiteit kan deelneem nie, moet jy vooraf om verskoning vra. Geen leerder mag gedurende periodes buite klasse wees nie, behalwe met die onderwyser se toestemming.

Leerders moet verantwoordelik optree en skooleiendom, apparate, banke, plakkate, rekenaars en tegniese instrumente oppas en met die nodige respek hanteer.

 SKOOLREëLS

 Toelatingsvereistes en Toelatingsbeleid

Leerders word tot die skool toegelaat indien hulle graad 7 geslaag het. Alle ander aansoeke sal, met inagneming van omstandighede, toelatingsbeleid en vereistes, na verdienste oorweeg word. Leerders wat die Tegniese Studierigting volg, moet oor die vermoë en aanleg vir sodanige kursus beskik. Let daarop dat leerders wat die Tegniese studierigting volg Wiskunde /Tegniese Wiskunde en Fisiese Wetenskap/Tegniese Wetenskap as verpligte vakke in die Senior Sekondêre Fase moet neem.

 Skooltasse

Slegs die voorgeskrewe Labori skooltasse word toegelaat.

 Skooldrag en voorkoms: Dogters

Somersdrag

Romp en wit oopnekhemp met skool se naam op sak. Skoolbaadjie (opsioneel). Skooltrui (slegs onder baadjie). Wit enkellengte sokkies (nie handdoekstof) wat ten minste 3 cm omgevou is. Swart skoolskoene.

Wintersdrag

Romp en wit hemp vir das. Skoolbaadjie en skooldas/erekleuredas (verpligtend). Swart skoolkouse (verpligtend). Skooltrui (slegs onder baadjie). Swart skoolskoene. Die amptelike reënbaadjie mag op reëndae bo-oor die baadjie gedra word. Die lengte van die romp mag nie korter as 15 cm van die grond af wees wanneer die dogter kniel nie. Geen ander kledingstuk word toegelaat nie.

Hare

Hare moet te alle tye skoon en netjies wees en mag onder geen omstandighede gekleur of gekartel word nie. Lang hare moet vasgebind word. Enige byderwetse haarstyl, wat nie strook met die voorkomsreëls nie, is onaanvaarbaar. Los hare mag nie langer as die kraag wees nie. Dogters mag nie lang kuiwe kweek nie. Dit mag nie oor die wenkbroue hang en die oë verberg nie. Stertjies word ook nie toegelaat nie. Slegs rooi/vlootblou haarbande, linte en handdoekstofrekkies mag gedra word. Haarknippies, kammetjies ens. moet die kleur van die hare of van die skool (rooi, blou) wees en geen motiewe word toegelaat nie. Jel mag slegs gebruik word om kort hare te stileer.

 

Naels

Moet goed versorg en kort wees. Mag nie by vingerpunte verbysteek nie. Geen gekleurde naelpolitoer mag gebruik word nie. Grimering. Geen grimering van watter aard ookal word by die skooldrag toegelaat nie. Juweliersware. Geen ringe, hangertjies, armbande of kettings word by skooldrag toegelaat nie. Dit geld ook vir besoeke aan die dorp en skoolaktiwiteite. Slegs horlosies en amptelike mediese kettings word toegelaat.

Oorbelle. Slegs knoppies-oorbelle (maksimum 3 mm deursnee) en klein 1 cm grootte ringetjies mag gedra word. Slegs een paar oorbelle in laagste gaatjies in die oor is toelaatbaar.

Wapens. Slegs die skoolwapen, algemene VCSV-wapen, VRL-wapen, Koshuisprefek-wapen en skoolverenigingwapens mag gedra word.

 Skooldrag en voorkoms: Seuns

Somerdrag

Grys lang- of kort broek en wit oopnekhemp met skool se naam op sak of wit hemp met skooldas of erekleuredas. (Saam met kortbroek en langbroek word slegs grys skoolkouse toegelaat). Skoolbaadjie (opsioneel), maar met das. Skooltrui (slegs onder baadjies). Swart skoolskoene

Wintersdrag

Grys langbroek en wit hemp vir das. Skoolbaadjie en skooldas/erekleuredas (verpligtend). Grys skoolsokkies (verpligtend). Skooltrui (slegs onder baadjie). Swart skoolskoene (nie stewels). Die amptelike reënbaadjie mag op reëndae bo-oor die baadjie gedra word.

Swart Skoolskoene

Skoolskoene moet van swart leer of kunsleer gemaak wees (nie van seil nie), terwyl die voetsool onder die leer-/kunsleergedeelte ook swart van kleur moet wees.  Skoenveters moet ook vasgemaak wees.

Hare

Hare moet deurgaans skoon en netjies gekam wees. Hare mag nie die ore raak nie, moet egalig opgesny word, mag nie in die nek krul of op die boordjie hang nie. Die sogenaamde “english cut” en ander soortgelyke snitte is verbode. Seuns mag nie lang kuiwe of stertjies kweek nie en ook nie hare kleur of kartel nie. Wenkbroue met geskeerde snitte en patrone is ontoelaatbaar. Wangbaarde mag nie laer as die middel van die oor wees nie. Jel mag slegs gebruik word om kort hare plat te hou. Dit mag dus nie gebruik word om hare wat te lank is te verdoesel nie.  Opgekamde kuiwe wat oor die oë hang wanneer dit vorentoe gekam word, is ook ontoelaatbaar.  Kuiwe wat regop staan, mag nie hoër uitstaan as die res van die hare nie.

Skeer.

Seuns moet te alle tye geskeer wees en mag nie 'n baard laat groei nie.

Tatoeërmerke

Geen tatoeërmerke mag sigbaar wees wanneer ‘n leerder sy skool- of sportdrag dra  nie.

Juweliersware.

Geen ringe, hangertjies, armbande, kettings, oorbelle of oorringetjies word by die skooldrag toegelaat nie. Dit geld ook vir besoeke aan die dorp en skoolaktiwiteite. Slegs horlosie en amptelike mediese kettings word toegelaat.

Wapens. Slegs die skoolwapen, algemene VCSV-wapen, VRL-wapen, Koshuisprefek-wapen en skoolverenigingswapens mag gedra word.

 

Map
Email