HS LABORI  PAARL - TUISTE VAN DIE VIKINGS

Dinamiese Meerstromige Skool in die Paarl

LABORI OORSIG - SPEEL MY


Die skool is in 1929 gestig en het vroeeër bekend gestaan as die Hoër Handelskool Paarl.

In 1989 is ‘n tegniese studierigting by die skool se kurrikulum ingevoer en daar is gevolglik besluit op ‘n nuwe naam en skooldrag vir die skool.
 

Labori is die enigste meerstromige skool in die Boland. Dit beteken dat die skool voorsiening maak vir ‘n gewone akademiese, ekonomiese bestuurswetenskappe en ‘n tegnologiese studierigtings.

Die akademiese en ekonomiese bestuurswetenskappe vakke word onderrig in goed toegeruste lokale. Labori spog met onderwysers wat uitstekend gekwalifiseer is en ‘n waarlik ‘n passie vir hul beroep het. Daar word gepoog om klasgroepe relatief klein te hou en gevolglik is individuele aandag moontlik. 

Alhoewel daar duidelik onderskei word tussen ‘n studiereigting wat primêr tegnologies, algemeen of ekonomiese bestuurswetenskappe georïenteerd is, is daar vakke wat in al die studierigtings figureer.  Hetsy as ‘n keuse of verpligte vak. Hierdie vakke is: Afrikaans, Engels, Lewensorïentering, Fisiese Wetenskap, Rekeningkunde, Ingenieursgrafika en Ontwerp en Inligtingstegnologie.

Lewenswetenskap, Geografie en Kuns word ook in dié studierigting aangebied. Kuns word na skool by die Jack Meyer Kunssentrum geneem. Vakke soos Frans en Drama word ook na skool by sentrums onderrig. Binne die vakkombinasie van die algemene studierigting is talle beroepe vir ons leerders moontlik.

Vakke soos Bedryfstudies, Toerisme, Rekeningkunde, Rekenaartoepassingstegnologie, Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid maak dit vir ons leerders moontlik om ‘n wye reeks kursusse in die Ekonomiese Bestuurswetenskappe te volg. Binne hierdie vakkombinaise is talle beroepe in die sakewêreld vir ons leerders toegangklik.

In ‘n baie modern en goed toegeruste tegniese sentrum word ‘n kombinasie van tegniese vakke aangebied wat leerders suksesvol voorberei vir die beroepslewe en tersiêre studie.

Daar word drie tegnologiese studierigtings aangebied naamlik: Elektriese, Siviele en Meganies Tegnologie. Die leerders ontvang teoretiese en praktiese opleiding in die vakke.

  

Elektriese Tegnologie fokus op ‘n begrip en die toepassing van elektroniese beginsels en die tegnologiese prosesse inherent tot die lewering van produkte, dienste en stelsels ten einde lewensgehalte te verbeter. Dit sluit krag-, digitale en logiese stelsel in die elektiese en elektroniese kennisterreine in.Die vak behels twee komponente naamlik: swaarstroom 220V – 380V sowel as swakstroom (elektroniese) werk. Moontlike beroepe is: elektriese of elektroniese ingenieurs, elektriese of elektroniese tegnoloë, elektrisiën, auto elektrisiën, elektriese tekenontwerper, elektroniese of elektriese tegnici, elektroniese meganikus, lugverkoelingstegnikus, verkoelingstegnikus en vele meer.
 

  

Deur Siviele Tegnologie ontdek die leerder hoe tegnologie, die omgewing en die gemeenskap bymekaar inskakel. Veiligheid in die werksplek en interpreneursvaardigheid word aan die leerder bekendgestel deurdat hy vaardighede soos: navorsing, ontwerp, vervaardiging en evaluering van produkte en projekte ontwikkel. Sodoende bemeester hul die kuns om die kennis toe te pas in die tegnologiese omgewing.Siviele tegnologie voorsien die basis vir verdere studie in die volgende rigtings: siviele ingenierswese, materiale ingenieurswese, argitektuur, bourekenaar, landmeter, stadsbeplanner, boukonstruksie, tekenaar, skrynwerker, kabinetmaker en vele meer.

  

Meganiese Tegnologie fokus meer presies op die tegnologies proses van identifisering, ondersoek, ontwerp, maak en kommuni-kasie van praktiese probleme deur van ingenieurs-konsepte gebruik te maak. Meganiese beginsels en hul gebruik en toepassing in produkte, dienste en stelsels word aangeleer. Suksesvolle studente sal werksgeleenthede by mynmaatskappye, motorfabrieke, asook ingenieurs- en produksiemaatskappye soos boudienskontrakteurs en raadgewende ingenieurs kan bekom.
 

  

Die onderrig in die tegnologiese studierigting is van besondere hoë gehalte Dit word bevestig deur die feit dat Labori gereeld leerders op die Wes- Kaapse Onderwysdepartement se metiete lys vir tegnologiese vakke het. Die tegniese personeel is al verskeie kere deur die WKOD vereer vir hul leerders se goeie prestasie. Van die personeel is ook betrokke by die skryf van handboeke en het al as eksaminators vir die Nasionale Senior Sertifikaat Eksamen opgetree. 

 

 

Igenieursgrafika en Ontwerp is die integrasie van kognitiewe en handvaardighede wat gebruik word om te ontwerp en grafies te komminikeer. Dit is ‘n kombinasie van lyne, simbole en tekens wat gebruik word om dienste, ontwerpprosesse en stelsel te verskaf wat bydra tot ‘n ekonomiese vooruitgang en verhoogde lewenskwaliteit.

  

IGO lewer ‘n bydrae om leerders se tegnologiese geletterdheid uit te brei en hul te skool in spesifieke vaardighede en die toepassing daarvan.
Leerders word onderrig om grafika vryhand, met instrumente en rekenaargesteunde sagte ware
te doen.

Moontlike loopbaanrigtings sluit die volgende in: ingenieurswese, argitektuur. stadsbeplanning, tekenaar en ontwerper.
 

  

Labori het drie rekenaarsentrums wat met die nuutste tegnologie toegerus is. Die vakke Inligtingstegnologie en Rekenaartoepassings-tegnologie word hier onderrig. Beide vakke het ‘n teoretiese en praktiese komponent. Die teoretiese onderrig vindplaas in ‘n spesiaal ingerigte lokaal waar ‘n dataprojektor ingespan word.  Inligtingstegnologie kan na skool as ‘n sewende vak geneem word. Labori tree ook op as sentrum vir die onderrig van Inligtingstegnologie aan die leerders van ander hoërskole in die vallei. 
 

  

Vakke soos Geografie en Rekeningkunde benut ook gereeld die rekenaarsentrums in hul onderrig. Hul leer rekenaar-vaardighede aan wat hul later met groot vrug kan benut. Leerders kan ook die rekenaarsentrums benut vir hul take en het toegang tot internet.

‘n Rekenaarkomitee word benut in die bestuur van die sentrum en die mediakomitee is verantwoordelik vir die opstel van rekenaartoerusting en die saamstel en vertoon van kragpuntaanbiedings. Sodoende word leerders verantwoordelikheid geleer en word hul vaardighede op die terreine geslyp.
 

Rekenaarsentrum 3 waar RTT aangebied word. Die skool beskik tans oor 3 rekenaarsentrums.

 

‘n Goed toegeruste mediasentrum is tot die leerders se beskikking. Hier het die leerders toegang tot ‘n wye reeks bronne en tydskrifte. 

By die Hoërskool Labori word die opvoeding gerig op die totale kind. Daarom word daar baie aangdag geskenk aan buite muurse bedrywighede. Leerders kan aan ‘n groot verskeidenheid sportsoorte deelneem. Uitstekende fasiliteite bestaan vir al die sportsoorte. Labori se sportgronde is ‘n lus vir die oog. Die leerders het die voorreg om  daagliks te oefen met ‘n uitsig op die berge wat die Paarl omring. Bethel ‘n nasionale gedenkwaardigheid en een van die oudste woonhuise in die Paarl word as klubhuis gebruik. Oudleerders benut ook gereeld die fasiliteite vir gesellige byeenkomste.

Nie alleen word die leerders deur kundiges geskool in die vaardighede en tegnieke van verskeie span- en individuele sportsoorte nie, maar ontwikkel die leerders ‘n gesonde kompetisiegees.

Labori is die tuiste van die Vikings en onder dié vaandel word daar baie entoesiasties op die sportveld meegeding. Sportspanne word  gereeld die geleentheid gegee om  spanboukampe en afrigtingsklinieke by te woon ten einde hul vaardighede te slyp. Sporttoere word gereeld onderneem. Labori presteer puik op sportgebied en lewer jaarliks leerders op wat op provinsiale en nasionale vlak presteer.
 
Die leerders van Labori kry ook die geleentheid om aan ‘n wye reeks kulturele bedrywighede deel te neem. Die aktiewe VCSV, debatsvereniging, Landsdiensbeweging, skoolkoerant en skaak-en, fotografieklub bied aan die leerders die geleentheid om geestelik en kultureel te gedy.

Labori  gee sy leerders die geleentheid en moedig hul aan om  kursusse, uitstappies en kampe by te woon. Die Laboriërs hou daarvan om sosiaal te verkeer. Sokkies, klasbraaie,  danse en ander geleenthede  word benut om lekker saam te kuier. Die baie aktiewe Verteenwoordigende Raad van Leerders sorg dat die jaarprogram altyd vol pretaktiwiteite is. Die Touchie-toenooi,Karwasdae Labori-Met,  die Kaskarresies en Kultuuraande is maar net ‘n paar van die jaarlikse projekte wat deur die VRL gedryf word. 

Die Hoërskool Labori beskik oor twee puik koshuise met moderne geriewe. Huis Jan van Zyl huisves die dogters en gr.8-seuns en Huis Theo Pauw die T. P.- manne. Beide koshuise  is  meer as net  skoolkoshuise. Dit is vir die koshuisleerders ‘n ware tuiste. ‘n Vasgestelde studieprogram word gevolg onder die wakened oë van toesighoudende onderwysers.

Net die beste maaltye word  bedien en voldoende ontspanningsfasiliteite bestaan by beide koshuise. ‘n Besondere gees heers in beide koshuise en  unieke tradisies  word gehandhaaf.

Die leerders word nie net fisies versorg nie, maar die huislike atmosfeer maak dit vir hulle ‘n tweede tuiste. Koshuisleerders kan gebruik maak van busvervoer oor naweke na die Weskus, noordelike voorstede en die Suidkus tot sover soos Hermanus.
 

Die leerdertal maak dit moontlik dat ons graag na die skool verwys as die Labori - familie.

 

‘n Skool is ‘n gebou met vier mure  met die toekoms daarbinne. Labori met sy unieke karakter is baie meer as vier mure en bied vir elkeen wat  deel van die Labori - familie word die geleentheid op ‘n besondere toekoms.

 

Hoërskool Labori  - dinamiese, meerstromige skool in die Paarl.

Map
Email